• GALVENĀ LAPA

 • PROGRAMMA


 • REGLAMENTS

 • REĢISTRĀCIJA


 • KONTAKTI

 
Atklātais Baltijas kauss un Latvijas Argentīnas tango čempionāts 2019

Pasākuma norises vieta un laiks
Turnīrs notiks maijā Rīgā. Precizēts laiks un vieta..

Pasākuma norises vieta:

___________________________

Organizators: Latvijas Argentīnas tango federācija.

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Pasākuma mērķi un uzdevumi

a) Dalībnieku meistarības līmeņa paaugstināšana;
b) Dejotāju gatavošana dalībai Eiropas un pasaules čempionātos;
c) Argentīnas tango attīstīšana Baltijas valstu reģionā;
d) Pieredzes apmaiņa Argentīnas tango speciālistu starpā.

1.2. Kausa izcīņas kategorijas

1. Tango de pista, apakškategorijas:
a. Iesācēji,
b. Atklātā (dejotāji ar pieredzi),
c. Seniori

2. Milonga
3. Tango valsis
a. Atklātā
b. Seniori

4. Milongero
5. Skatuves tango

1.3. Sacensību noteikumi
Sacensības katrā kategorijā notiek, ja sacensībās piedalās trīs vai vairāk pāru.
Konkursa organizatori rezervē tiesības atcelt sacensības kategorijā, ja pieteikto pāru skaits šinī kategorijā ir mazāks par trim.
Ja kategorijā dalībnieku pāru skaits nepārsniegs 8, sacensības notiks vienā posmā. Ja pāru skaits pārsniegs 8, notiks kvalifikācijas sacensības un finālsacensības.
Kategorijās „Tango de Pista” sacensības notiek 3 (trīs) tango skaņdarbu pavadījumā vienas rondas garumā. Konkrētus skaņdarbus pavadījumam izvēlas organizatori.

Kategorijās „Tango valsis” un „Milonga” sacensības notiek 3 (trīs) attiecīgā žanra skaņdarbu pavadījumā vienas rondas garumā. Konkrētus skaņdarbus pavadījumam izvēlas organizatori.
Kategorijā „Milongero” sacensības notiek 4 (četru) dažādu orķestru melodijas (tango/vals/tango/milonga) skaņdarbu pavadījumā vienas rondas garumā. Konkrētus skaņdarbus pavadījumam izvēlas organizatori.
Visās augstāk minētajās kategorijās, pirms pāri dosies uz deju grīdas, dalībnieku vārdi, kā arī skaņdarbu nosaukumi un to izpildītāji (orķestri un dziedātāji) tiks skaļi nosaukti visai zālei.
Kategorijā „Skatuves tango” pāri dejo pa vienam, pašu izvēlēta muzikālā skaņdarba pavadījumā. Skaņdarba garums nedrīkst pārsniegt 4 (četras) minūtes. Skaņdarba fonogrammu ir iepriekš jāiesniedz pasākuma organizatoriem elektroniskā formā, .mp3 formātā.
Visā konkursa laikā, sacensību norises vieta būs atvērta skatītājiem. Ieeja pasākumā ar iepriekš iegādātām ielūgumiem.

2. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

2.1. Piedalīties pasākumā tiek aicināti Argentīnas tango dejotāji no Baltijas valstīm, Baltijas reģiona, Eiropas un Āzijas - gan iesācēji, gan ar pieredzi.
2.2.Konkursa pāris sastāv no vīrieša vadītāja un sievietes sekotājas.
2.3 Konkursanti drīkst piedalīties vienā vai vairākās nomināciju izcīņās. Nevar pieteikties dalībai vienā un tanī pašā kategorijā vairākas reizes. Dalībnieks var piedalīties nomināciju izcīņās ar vienu un to pašu, vai arī ar citu partneri.
2.4 Tango de pista (Iesācēji, Atklāta un Seniori) un Tango valša (Atklāta un Seniori) apakškategorijas netiek uzskatītas par atsevišķām kategorijām.
2.5. Konkursa dalībniekiem, sacensību brīdī ir jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.
2.6. Lai piedalītos kausa izcīņā, ieinteresentiem ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa atbilstoši prasībām un noteiktajā termiņā, veidlapu var saņemt pie pasākuma organizatoriem. Visa pieteikuma veidlapā uzrādītā informācija tiks uzskatīta par oficiālu paziņojumu. Attiecīgi, jebkuras norādītās informācijas pretrunas tiks uzskatītas par iemeslu, lai atteiktu dalību sacensībās.
2.7 Pieteikumiem jabūt iesniegtiem online www.tango-federation.lv vietnē. Reģistrācija piedalīšanai pasākumā sāksies 2020. gada 14. janvārī. Pieteikuma iesniegšanas un maksājumu beigu terminš ir 2020. gada 25. aprīlis.
2.8. Visiem dalībniekiem savu reģistrāciju dalībai Atklātajā Baltijas Kausā ir jāapstiprina personīgi līdz ________. Apstiprināšanu nevar veikt trešā persona.

*Paskaidrojumi par konkursa kategoriju izvēli un pieteikumu iesniegšanu:
2.9 KategorijāTango de pista „Iesācēji” var piedalīties dejotāji ar nelielu dejošanas pieredzi – no pusgada līdz pusotram gadam. Šāds termiņš noteikts, ņemot vērā dažādo nodarbību un milongu apmeklētības intensitāti – intensīvi dejojot, pusgada laikā var sasniegti līmeni, ko cits sasniedz pusotra gada laikā, ievērojot mērenu apmeklējuma režīmu. Pēc pusotra gada termiņa dejotāji parasti tiek kvalificēti kā dejotāji ar vidēju dejotprasmes līmeni un pretendē uz dalību kategorijā Tango de Pista.
2.10. Tango de pista "Atklāta" kategorijā piedalās pāri ar dejošanas pieredzi vairāk par pusotru gadu. Šajā kategorijā piedalās dejotāji, kuri ir jaunāki par 50 gadiem, vai vismaz viens partneris ir jaunāks par 50 gadiem.
2.11. Tango de pista "Seniori" un Tango valša "Seniori" apakškategorijās abiem dalībniekiem jābūt vecākiem par 50 gadiem.
2.12 Profesionālie dejotāji un dejotāji amatieri ar vidēju un augstu dejotprasmes līmeni sacenšās ar vienādiem noteikumiem izvēlētajās kategorijās, jo jēdzieni „profesionāls dejotājs” un „dejotājs amatieris” vairāk attiecas uz sociālo statusu, nekā dejotprasmes līmeni. Ar jēdzienu „profesionāls dejotājs” saprot dejotāju, kurš iztikas līdzekļus pelna ar dejas pasniegšanu un dejošanu deju izrādēs, savukārt „dejotāja amatiera” iztikas līdzekļu iegūšana nav saistīta ar dejošanu. Tai pašā laikā, šis iedalījums nenozīmē, ka profesionāļu dejotprasmes līmenis automātiski ir augstāks par amatiera līmeni.
Ir tango dejotāju, kam tango ir galvenais ienākumu avots. Viņi var būt lieliski pasniedzēji, bet viņu dejotprasmes līmenis var būt robežās no lieliska līdz ne visai labam. Tai pašā laikā ir daudz amatieru deju pāru, kuri ir sasnieguši lielisku dejotprasmes līmeni, bet nenodarbojas ar deju mācīšanu un negūst ienākumus no tango. Tāpat ir dejotāji, kas specializējas skatuves tango dejošanā, bet nepārvalda sociālo tango un jūtas neērti dejojot milongā. Tāpat ir lieliski sociālā tango dejotāji, kurus var redzēt tikai milongās, viņi nepasniedz dejošanu, nepiedalas deju iestudējumos un izrādēs, bet dejo lielisku Tango de Salon. Lai aptvertu visu tango deju dažādību tiek rīkotas vairākas sacensību kategorijas. Tango de Pista, milonga, tango valsis un milongero pārstāv sociālo tango, bet skatuves tango ļauj profesionāļiem un amatieriem mērīties ar savām prasmēm izmantojot visus dramatiskās izteiksmes līdzekļus.

3. Finansu nosacījumi
3.1. Pasākums tiek organizēts kā bezpeļņas pasākums. Visi līdzekļi tiks izmantoti pasākuma izdevumu segšanai, kas saistīti ar īri, apbalvojumu iegādi un konkursantu dalības nodrošināšanu,.
3.2. Sacensību organizēšana un norise tiek finansēta par dalībnieku labdarības ziedojumiem.
Iemaksa ziedojuma veidā - 40 eiro no pāra par dalību katrā kategorijā. Ja tiek pieteikta dalība trīs kategorijās, par dalību ceturtajā un piektajā kategorijā nav jāmaksā.
Ja reģistrējies pāris neierodas uz sacensībām, nauda par dalību netiek atmaksāta.

4. Vērtēšana
4.A. Kategorijas „Tango de Pista” (apakškategorijas: a. Iesācēji, b. Dejotāji ar pieredzi, c. Seniori), „Tango valsis” un „Milonga”:
4.A.1. Dejotāju pozīcija dejas laikā:
a) Dejotāji saglabā dejas sākumā izveidoto satvērienu visas dejas laikā, kamēr nebeidz skanēt mūzika – tas nozīmē, ka satvēriens, kas ir tango pamatelements, netiek izjaukts.
b) Pareizā satvēriena apozīcijā partneriem visu laiku vienam otru jāapskauj. Lai arī partneriem, izpildot atsevišķas figūras, var nākties atbrīvot satvērienu, tas nevar ilgt visu dejas laiku.
c) Visas kustības jāizpilda telpā, ko nosaka satvēriena robežas.
4.A.2. Galvenie dejas vērtēšanas kritēriji žūrijai būs pāra satvēriens, mūzikas interpretācija, elementu izpildes tehnika un dejas soļa stils.
4.A.3. Sacensību dalībnieki drīkst izpildīt jebkuru tradicionālo tango figūru, tai skaitā barridas, sacadas (uz grīdas), enrosques, u.c..
4.A.4. Tādu horeogrāfisko „Skatuves tango” elementu, kā ganchos, augstie baoleos, saltos, trepadas, u.c., izpilde sacensību laikā nav atļauta.
4.A.5. Pāriem, dejas laikā, ir jāvirzās virzienā, pretējā pulksteņrādītāja virzienam un jācenšas neuzkavēties vienā vietā, radot šķēršļus citu pāru kustībai. Nav atļauts apdzīt citus pārus.
4.A.6. Konkursa dejas laikā dejotājiem nav atļauts kāju pēdas pacelt virs ceļgalu līnijas.
4.A.7. Vērtējot iesēcējus, galvenie kritēriji būs satvēriens un saikne pārī, navigācija dejas laukumā un dejošana atbilstoši mūzikas pulsam. Tiks vērtēta pirmā mācību gada līmeņa elementu – caminato, ocho, ocho cortado, madia giro, giro – izpildes tehnika un pāra kopējais tēls. Netiks vērtēti sarežģītie elementi, kas nav pirmā mācību gada programmā. To pārmērīgas izmantošanas gadījumā, tiks piešķirtas soda balles. Šai kategorijā netiks izmantotas sarežģītas ritmiskās vai izteikti dramatiskas kompozīcijas.
4.A.8.Kategorijā „Milongero” tiks vērtēts katrs dejotājs individuāli, nevis viss pāris. Pēc katras dejas notiks partneru maiņa. Par uzvarētāju atzīs to dejotāju, kurš/-ra būs uzrādījis/-usi augstāku meistarību dejojot ar dažādiem/-ām partneriem/-ēm.

4.B. Kategorija „Skatuves tango”
4.B.1. Kategorijā „Skatuves tango” pāri dejo iestudētu kompozīciju pašu izvēlēta muzikālā skaņdarba pavadījumā.
4.B. 2. Skaņdarba garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes. Skaņdarba fonogrammu ir iepriekš jāiesniedz pasākuma organizatoriem elektroniskā formā, .mp3 formātā, USB zibatmiņas nesējā. Drīkst izmantot tango, milongas vai tango valša žanra skaņdarbus. Nedrīkst izmantot mūziku, kas nav tango. Skaņdarbam jābūt labā kvalitātē, ar pareizu ātrumu. Pavaddokumentā jābūt norādītai šādai informācijai: konkursantu vārdi, uzvārdi, kā arī skaņdarba nosaukums un tā izpildītāji (orķestris un dziedātājs/-i). Pēc sacensībām, USB zibatmiņa tiks atdota īpašniekam.
4.B.3. Dalībnieki varēs nodemonstrēt savu individuālo sapratni par tango deju. Dejas laikā drīkst izmantot kustības un figūras, kas nav attiecināmas uz klasisko tango, tai pat laikā uzvedumā jābūt iekļautiem arī tradicionālajiem tango elementiem, kā, piemēram, caminato, ocho, ocho cortado, madia giro, giro, un milongero satvēriens.
4.B.4. Dejas laikā partneri drīkst atvērt satvērienu, kā arī izmantot citu deju elementus, ja tas attaisnoti iekļaujas konkrētās dejas horeogrāfijā.4.B.5. Lēcieniem, gaisa horeogrāfijai un citiem elementiem, kas raksturīgi citām dejām, nevajadzētu būt pārsvarā par tango elementiem. Tas nozīmē, ka šo elementu kopgarums nedrīkst pārsniegt trešdaļu no dejas ilguma. Pārim jāizmanto visu dejas laukumu.
4.B.6. Žūrija vērtēs:
А. dejas horeogrāfiju (iestudējums, izpilde);
В. Tango būtības atainojumu;
С. Dejas laukuma izmantojumu;
D. horeogrāfijas un kustību kvalitāti;
Е. dejas laukuma aizpildījumu;
F. pāra sinhronitāti;
G. izmantotos efektus;
H. muzikalitāti (brīvība, mūzika-dejotājs-stils);
I. iestudējuma atbilstību mūzikai.
J. kostīmus, kopējo izskatu (par tango neatbilstošu tērpu, piemēram salsas vai daiļslidošanas tērpu, izmantošanu, tiks piemēroti soda punkti)

5. Tērps
Partneris: bikses, krekls, kurpes, pieļaujami vestīte vai žakete.
Partnere: eleganta kleita, kurpes.
NAV PIEĻAUJAMA ikdienas, sporta vai džinsu apģērbu izmantošana.

6. Žūrija
6.1. Katrā kategoriju vertēs 5 tiesneši. Kolēģijā būs atzīti un cienīti Argentīnas tango pasniedzēji.
Žūrija:
Būs zināms vēlāk!!!
Žūrija darba koordinēšanai sacensību dienā tīks rīkota sapulce.
Visās kategorijās finalas sestais balss pieder publikai.

6.2. Katrā kategorijā un apakškategorijā žūrija noteiks vienu pāri – uzvarētāju.
6.3. Sacensību žūrijas lēmumi nav pārsūdzami.
Katram sacensību dalībniekam ir jāapstiprina sava piekrišana šiem nosacījumiem.
6.4. Sacensību administrācija rezervē tiesības atteikt dalību sacensībās dalībniekiem, kuri:
a) neievēro noteikumus;
b) veic darbības, kas var radīt kaitējumu konkursa tēlam vai būt par iemeslu skatītāju sašutumam.

7. Apbalvošana
7.1. Konkursa gaitā, visās Atklātā Baltijas kausa kategorijās un apakšakategorijās tiks noskaidroti pāri – uzvarētāji, kā arī sudraba un bronzas godalgu ieguvēji. Uzvarētāji un godalgu ieguvēji saņems kausus, medaļas un piemiņas balvas. Visi konkursa dalībnieki saņems diplomus.
7.2. Papildus, Latviju pārstāvošo dalībnieku starpā tiks noskaidroti attiecīgo kategoriju/ apakškategoriju Argentīnas tango Latvijas čempioni un godalgu ieguvēji, ja kategorijā/ apakškategorijā būs vismaz trīs Latvijas pāri.


* Pasākuma laikā notiks profesionālā foto un video uzņemšana. Visas tiesības veikt foto un video uzņemšanu pieder pasākuma organizatoriem.